Skip links

Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach

I
Szkolenia

 1. Szkolenia organizowane są w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej na stronie www.systema.com.pl. oraz przesłanej drogą e-mailową.

II
Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do organizatora Systema Sp z o.o., Adres: ul. Braniborska 14, 5 pietro, 53 – 680 Wrocław, NIP: 8992866987, KRS: 0000799642, Regon 384145264, Nr konta 47 1090 2516 0000 0001 4646 4136, korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie www.systema.com.pl lub mailowo kursy@systema.com.pl. Otrzymanie potwierdzenia wpłaty zadatku od Organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Zadatek jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi, wyjątek stanowi sytuacja odwołania kursu przez Organizatora.

III
Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi, mailowo na adres: kursy@systema.com.pl lub telefonicznie pod numerem +48 606 958 589.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 4 tygodni przed datą rozpoczęcia szkolenia potrąca się 20% wpłaconej sumy, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie 2 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia potrąca się 50 % sumy, nie wliczając w to wpłaty zadatku. Pozostałą kwotę, po potrąceniu, uczestnik może przenieść na inny wskazany przez siebie kurs.
 3. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, Organizator umożliwia uczestnictwo w innym wybranym kursie, w wolnym terminie.
 4. Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.
 5. Nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat, wyjątkiem jest odwołanie kursu przez Organizatora.
 6. Organizator dokonuje zwrotu w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu.

IV
Zmiany terminu szkolenia, odwołanie szkolenia

 1. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, według wyboru uczestnika Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez uczestników koszty związane z podróżą i poczynionymi rezerwacjami, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związane z zakwaterowaniem).
 2. W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, odwołanie lotu, awarie uniemożliwiające korzystanie z sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od Organizatora przyczyn, Organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom w terminie 60 dni.

V
Model reagowania na nieprzewidzianie sytuacje

 1. W przypadku choroby/nieobecność prowadzącego Organizator:
  1. W miarę możliwości poszukuje zastępstwa (inny prowadzący),
  2. Jeżeli nie ma możliwości zorganizowania zastępstwa to niezwłocznie uczestnicy zostaną poinformowani w formie smsa lub drogą e-mailową o odwołaniu/przeniesieniu kursu,
  3. W oparciu o wywiady z kursantami, Organizator ustali nowy termin dla całej grupy, indywidulane terminy dla kursanta lub zwróci wpłaconą kwotę.
 2. Sala:
  1. W razie braku możliwości przeprowadzenia zajęć w planowanej sali, Organizator poszukuje miejsca, możliwie jak najbliżej starej lokalizacji w podobnym standardzie technicznym.
  2. Możliwe jak najszybciej informuje uczestników o zmianie miejsca i o nowej lokalizacji sali.
  3. W przypadku braku możliwości zorganizowania innej sali spełniającej standardy, Organizator możliwie jak najszybciej poinformuje o przeniesieniu terminu szkolenia kursantów lub w przypadku rezygnacji z innego terminu, uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty za kurs.
 3. Inne zdarzenia losowe/zastrzeżenia klientów:
  1. Organizator możliwie szybko reaguje na wszystkie zdarzenia losowe i poszukuje najprostszego rozwiązania.
  2. W przypadku braku możliwości znalezienia rozwiązania zdarzenia losowego, Organizator możliwie szybko informuje o zaistniałej sytuacji Uczestników lub Prowadzącego.VI
   Ceny szkoleń i warunki płatności
 4. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat oraz poczęstunek podczas przerwy kawowej. Nie obejmują kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży.
 5. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich oraz są cenami brutto.
  Brak uiszczenia zadatku w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usług dla zamawiającego.

VII
Rabaty

 1. Dla grup i stałych partnerów Organizator proponuje atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń wewnętrznych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.

VIII
Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym adresu e-mail do przesyłania przez Organizatora informacji o kursach/szkoleniach oraz informacji handlowych.

IX
Rozpowszechnianie wizerunku

 1. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zrobionych na szkoleniu, w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na portalach społecznościowych oraz stronie internetowej systema.com.pl.
 2. W przypadku kursów z uczestnictwem zwierząt właściciele wyrażają zgodę na publikowanie zdjęć pupila.

X
Prawa autorskie

 1. Wszystkie szkolenia i warsztaty są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

XI
Reklamacje

 1. Kursant może składać reklamacje dotyczące szkoleń lub innego zdarzenia np. wpłaty, dofinansowania w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty powstania reklamowanego zdarzenia na adres: Systema Sp. z o.o., Braniborska 14, 53-680 Wrocław lub na e-maila kursy@systema.com.pl.
 2. Organizator na ustosunkowanie się w formie pisemnej do reklamacji ma 14 dni kalendarzowych.
 3. Odpowiedz na reklamację, kursant otrzyma na adres e-mail podany w reklamacji.
 4. Kursant ma możliwość odwołania się od decyzji Organizatora w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisma.